Store Norske - Sedler


1 krone
  1922/23 NP.SN21 2 B 973 Store Norske Spitsbergen Kulkompani kr 4 000,-
1935/36 NP.SN22 1-/2 U 2343 rifter, Store Norske kulkompani kr 5 000,-
1946/47 NP.SN24 1 Ø 444 kr 4 500,-
1946/47 Ø SN.24 1 . kr 5 500,-
  1950/51 NP.SN24 2 Dd 3929 Store Norske Spitsbergen Kulkompani kr 4 000,-
1953/54 NP.SN 24 1 Gg 1974 Store Norske Spitsbergen Kulkompani, flekk kr 4 000,-
1954/55 NP.SN.24 1- Hh 0818 kr 3 900,-
1954/55 NP.SN24 1- Hh 5064 kr 2 975,-
1955/56 NP.SN24 1- Serie Ii Nr 3454 kr 5 500,-
  1955/56 NP.SN24 1- Ii 4714 Store Norske Spitsbergen Kulkompani. Påskrevet kr 5 000,-
  1957 NP.SN25 1 Jj 6683 Store Norske Spitsbergen Kulkompani kr 3 500,-
1957 NP.SN25 1- Jj 1245 kr 3 000,-
  1957 NP.SN25 1- Jj 2557 kr 2 900,-