Utlandet


Rwanda - Burundi
10 Francs  
1960 P.2 1/1- D237883 kr 1 000,-
1960 P.2 1/1- C 440586 w/hole kr 1 000,-
100 Francs  
1960 P.5a 1 A828572 kr 2 000,-
1976 P.8d 0 AT 130644 kr 1 510,-
  1982 P.18 0 B7425761 kr 100,-
  1982 P.18 0 B7425762 kr 100,-
  1989 P.19 0 Z0014936 kr 200,-
  2003 P.29a 0 AB 7007308 kr 50,-
  2003 P.29b 0 AJ 2248397 kr 30,-
1000 Francs  
  1969 P.10s1 0 A000000 Specimen kr 400,-
  1988 P.21 0 D9567952 kr 100,-
  1994 P.24 0 AA 0000000 Specimen nr0326 kr 500,-
  1998 P.27 0 AL0107325 kr 60,-
  2004 P.31 0 AA5879206 kr 150,-
20 Francs  
  1966 P.6s1 0 L000000 Speciemen nr 038 kr 500,-
  1974 P.6d 0 AS053941 kr 225,-
  1976 P.6e 0/01 AX643802 kr 50,-
1960 P.3 1- A253212 w/tears kr 1 000,-
2000 Francs  
  2007 P.36 0 AB0517725 kr 125,-
5 Francs  
1960 P.1a 1/1+ A328481 kr 1 000,-
50 Francs  
  1971 P.7b 0 S417981 kr 250,-
  1974 P.7s2 0 U000000 Specimen kr 250,-
500 Francs  
  1974 P.11a 0 Z13950 kr 200,-
1976 P.9b 0 C291203 kr 1 000,-
  1994 P.23 0 AA0000000 Specimen nr 0735 kr 400,-
  1998 P.26 0 AL0289955 kr 60,-
  2004 P.30 0 AA 4297060 kr 60,-
  2013 P.38 0 AD 9871815 kr 50,-
5000 Francs  
  1988 P.22 0 F2463897 kr 60,-
  1998 P.28 0 AG 0986998 kr 100,-