Utlandet


Palestine
1 Pound  
  1939 P.7c 1 V005528 w/tears kr 4 900,-