Utlandet


Finland
1 Markka  
1867 P.A39Ab 1/1- Nr.390101, rifter/tears,flekker/spots kr 3 500,-
1915 P.16 1/1- 11217448 serie A kr 50,-
1916 P.19F 1 20449139 kr 650,-
1916 P.19 1 18692097 kr 50,-
1916 P.19 1 16095439 kr 50,-
1916 P.19 1 1864523 kr 50,-
1916 P.19 1 6780075 kr 50,-
1916 P.19 1 8557581 kr 50,-
1916 P.19 1/1- 8306702 kr 50,-
1918 P.35 1- Nr.10225850 kr 25,-
1963 P.98a 0 A19518034 kr 40,-
  1963 P.98 01 A1785489a kr 25,-
1963 P.98a 01 Å1517227 kr 25,-
10 Markkaa  
1882 P.A46a 1- 0879964, Rifter,hull/tears hole kr 4 900,-
1889 P.A51 1- 2450589 rifter/tears kr 2 500,-
1909 P.25 1 A 3161155 kr 200,-
1909 P.10a 1/1- 2369831 kr 250,-
1909 P.10a 1/1- 0841812 kr 250,-
1918 P.S107 1- Nr. 7481 Tampereen Osake Pankki, rifter/tears kr 2 900,-
1922 P.50 1 Litt A 10087403, skitten/dirty kr 910,-
1939 P.70 1 Litt D D3817139 kr 50,-
1939 P.70 1-/2 Litt D B7948878 kr 25,-
1945 P.85 1 Litt B D4317015 kr 50,-
1945 P.85 1 Litt B C3089454 kr 50,-
1945 P.85 1 Litt B 6105474 kr 50,-
1945 P.85 1 Litt B F4897186 kr 50,-
1945 P.85 1 Litt B E 8466032 kr 50,-
1945 P.85 1 Litt B D6270525 kr 25,-
1963 P.104r 1 Litt A AÅ1084834* Erstatningsseddel/Replacement note kr 200,-
1963 P.104 1/1- AS 2513551 kr 40,-
1980 P.111r1 1+ B0132210* Erstatningsseddel/Replacement note kr 250,-
1980 P.111r2 1+ I 1313617 Erstatningsseddel/Replacement note kr 900,-
1980 P.112r 1 litt A 1992007751. erstatninsseddel/Replacement note kr 250,-
1986 P.113 0 1040234799 kr 100,-
1986 P.113 0 1411626511 kr 100,-
1986 P.113 01 1376198899 kr 75,-
1986 P.113 01 1377315866 kr 75,-
1986 P.113 1+ 1051666334 kr 25,-
1986 P.113 1+ 1029015332 kr 50,-
1986 P.113 1+ 1268755051 kr 50,-
1986 P.113 1+ 1409520916 kr 125,-
1986 P.113 1 1390016149 kr 30,-
1986 P.113 1 1006603931 kr 30,-
1986 P.113 1 1405217667 kr 40,-
1986 P.113 1 1379118743 kr 40,-
1986 P.113 1 1325827001 kr 40,-
1986 P.113r 01 1996454986 erstatningsseddel/Replacement note kr 125,-
1986 P.113a 1+ 1060003372 kr 30,-
100 Markkaa  
1898 P.7C 1- 1168657 kr 1 200,-
1909 P.13 1 2057707, 4 holes kr 500,-
1909 P.13a 1 Nr.2043440 Vaarennetyy kr 1 100,-
1922 P.65 1/1- Litt C D0272869 kr 200,-
1939 P.73 1 Litt D B1650166 kr 275,-
1939 P.73 1/1- Litt D A3646134 kr 200,-
1945 P.80 1+ Litt A B9575670, rift/tear kr 250,-
1945 P.88 1+ Litt B AF0453398 kr 200,-
1945 P.88 1+ Litt B AN5904690 kr 200,-
1945 P.80 1 Litt A A9289039, flekk/spot kr 200,-
1945 P.88 1 Litt B AS9654858 kr 100,-
1955 P.91r 1 A0034261* erstatningsseddel kr 250,-
1957 P.97 1+ AA8414946 kr 100,-
1957 P.97 1+ Ø5529456 kr 100,-
1957 P.97r 1 A0236321* erstatningsseddel/Replacement note kr 200,-
1963 P.106a 1+ Litt A D7638435 kr 375,-
1963 P.102a 1 A4336099 kr 575,-
1986 P.115a 1+ 5030121764 kr 290,-
1986 P.119 1+ Litt A 5012472216 kr 290,-
1000 Markkaa  
1922 P.67 1 Litt C 260452 kr 1 500,-
1945 P.82 1+/01 Litt A A0377886, flekker /Spots kr 3 000,-
1945 P.82 1/1- Litt A B8497576 kr 700,-
20 Kopek  
1824 P.A24 1 Nr.226069, flekker/spots kr 4 800,-
20 Markkaa  
1909 P.11a 1 3769355, rifter/tears kr 400,-
1909 P.21 1 10012044. cancelled with 10 holes , Written on the note,cancelled Mitaton kr 2 500,-
1922 P.44 1- D0228899 kr 550,-
1939 P.71 01 C7346917 Litt D kr 300,-
1939 P.71 1+/01 B3305341 Litt D kr 250,-
1939 P.71 1+ Litt D C7772157 kr 150,-
1939 P.71 1 C4705082 Litt D kr 60,-
1939 P.71 1 C0101409 Litt D kr 60,-
1939 P.71 1- Litt D A5606856 kr 50,-
1945 P.78 1+ C5437120 Litt A kr 100,-
1945 P.86 1+ J6457266 Litt B kr 150,-
1945 P.78 1 Litt A D3489990, problems kr 25,-
1945 P.78a 1 Lit A A9902034, skitten/dirty kr 50,-
1945 P.78 1- Litt A A5276765 kr 25,-
1993 P.122 0 2045231089 kr 200,-
1993 P.123 0 2190497900 kr 200,-
1993 P.122 0 2020243766 kr 150,-
1993 P.122 0/01 2100502746 kr 100,-
1993 P.123 0/01 2205328918 kr 100,-
1993 P.122 01 2022355548 kr 150,-
1993 P.122 01 2087156092 kr 150,-
1993 P.122 01 2028008151 kr 150,-
1993 P.123 01 Litt A 2130502220 kr 125,-
1993 P.123 1+ Litt A 2181039855 kr 100,-
1993 P.122 1/1+ 2026587014 kr 100,-
1993 P.122 1 2100938602 kr 50,-
1993 P.123 1 2177022161 kr 50,-
200 Markkaa  
1935 . 0/01 Finska Statens premieobligationslån Nr 00932 serie 00135 kr 1 500,-
25 Pennia  
  1918 P.33 1 13146941 kr 25,-
  1918 P.33 1 17870533 kr 25,-
  1918 P.33 1- 08981592 kr 25,-
1918 P.33 1- 02455548 kr 25,-
5 Markkaa  
1878 P.A43a 1- 1096945, rifter/tears kr 7 900,-
1886 P.A50 1/1- 0576951 kr 2 500,-
1886 P.A50b 1- nr.2707008, rifter/tears, avrevet kr 1 500,-
1897 P.1a 1- Nr.2263478, flekk/spot kr 600,-
1909 P.24 1 A 0052246, flekker/spots kr 250,-
1909 P.9a 1 17587784 kr 250,-
1909 P.30 1 0602978 Serie II kr 100,-
1909 P.20 1 Nr.9918945, nr rettet fra 19918945? kr 50,-
1909 P.30 1- 1311872 serie II kr 50,-
1918 . 0/01 402108, Suomen Pankki, nødseddel kr 1 500,-
1918 P.36 1- 3149370 kr 50,-
1939 P.69 1/1+ A8698596 Litt D kr 50,-
1945 P.76 1 Litt A C0925099 kr 50,-
1945 P.76 1 Litt A B1704752 kr 50,-
1945 P.76 1- A9684471 Litt A kr 25,-
1945 P.76 1- Litt A D5898457 kr 25,-
1945 P.84 1- Litt B A0223556 kr 25,-
1945 P.84 2 Litt B A0752160 kr 25,-
1963 P.103r 01 Litt A I0297658* erstatningsseddel/Replacement note kr 250,-
1963 P.106Aa 1 Litt B E3165991 kr 25,-
1963 P.106Ar1 1 Litt B N0428022* Erstatningsseddel/Replacement note kr 250,-
1963 P.99r 1/1- Ø0381280* erstatningsseddel/Replacement note kr 250,-
50 Markkaa  
1898 P.6c 1/1- Nr.0452666, rift/tear kr 4 500,-
1898 P.6a? 2 0555878 kr 5 000,-
1909 P.12 1- 1003121 kr 1 900,-
1945 P.87 1+ Litt B E9935378 kr 400,-
1945 P.79b 1 B4007822 Litt A kr 200,-
1986 P.114a 01 3027772919 kr 290,-
50 Pennia  
1918 P.34 1 10592642 kr 50,-
500 Markkaa  
1909 P.23 1 222931 kr 1 800,-
1945 P.81 1/1- A3821029 Litt A kr 800,-
1945 P.81 1- Litt A A1547195 kr 750,-
1945 P.81 1- Litt A A0128352, tape and missing corner kr 400,-
1956 P.96a 1 E7077110 kr 475,-