Utlandet


British Caribian
1 Dollar  
1962 P.7c 1/1- A4-665644 kr 200,-
  1962 P.7c 1 F Z3-372642 kr 250,-
  1963 P.7c 01 XF K4-065599 kr 975,-
2 Dollars  
1957 P.8b 1/1- H2-779832 kr 400,-
1962 P.8c 1 T2-005603 kr 450,-
  1963 P.8c 1 F W2-555756 kr 500,-
5 Dollars  
1959 P.9b 1/1- M2-710290 kr 1 300,-