Utlandet


Bangladesh
1 Taka  
1972 P.4 0 C/34 143239, pinholes kr 200,-
1972 P.4 0 C/34 143240, pinholes kr 200,-
1972 P.4 0 A/32 226821. 2 pin holes kr 300,-
1973 P.5a 0 . kr 90,-
1973 P.5a 0 . kr 50,-
1973 P.5b 0 2 pin hole kr 50,-
  1973 P.5b 0 Pinholes kr 100,-
  1973 P.5a 0 X 7626166, 2 pin holes kr 75,-
  1973 P.5a 0 XY 3886332, 2 pin holes kr 75,-
  1973 P.5b 1+ . kr 25,-
  1973 P.6 1 1977202 Pin hole kr 25,-
  1982 P.6B 0 2 pin hole kr 25,-
  1982 P.6B 0 . kr 25,-
  1982 P.6b 0/01 . kr 25,-
  1982 P.6b 0/01 . kr 25,-
1982 P.6B 0/01 pinhole kr 25,-
  1982 P.6B 01 2 pin hole kr 25,-
  1982 P.6B 1+ 2 pin hole kr 25,-
1984 P.6b 0 2 nålehull kr 25,-
1 Toka  
  1980 P. 6 a 0 . kr 20,-
10 Taka  
  1973 P.14 1- holes kr 25,-
  1977 P.16 1- X/50 927987 kr 25,-
1978 p.21 0 . kr 60,-
  1978 P.21 0/01 X/66 235283 kr 100,-
1978 P.21 01 pinhole kr 40,-
  1978 P.21a 1 . kr 40,-
  1982 P.26 0 . kr 25,-
1982 p.26b 0 . kr 25,-
1982 p.26b 0 2 knappehull kr 25,-
  1982 P.26b 0 XY 3037721 pin holes kr 75,-
  1982 P.26b 01 XY 3037721 pin holes kr 50,-
  1982 P.26c 1 2232298 kr 25,-
1996 p.33 0 . kr 30,-
  1996 P.32 0 1441393 kr 25,-
  1996 P.32 0 . kr 50,-
  1996 P.32 0 XY 3309684 kr 50,-
  1996 P.32 0/01 . kr 25,-
1997 p.32 0 . kr 25,-
  1997 P.33 0 . kr 50,-
  1997 P.32 1- XY 3826838 kr 25,-
1997 P.26c 0 9732793 kr 75,-
2000 P.35 0 . kr 25,-
2000 p.35 0 . kr 25,-
  2000 P.35 0 0594514 kr 25,-
  2000 P.35 0 0594516 kr 25,-
  2000 P.35 0 0594517 kr 25,-
  2000 P.35 0 4837002 kr 25,-
  2000 P.35 0 4837001 kr 25,-
  2000 P.35 0 4837003 kr 25,-
  2000 P.35 0 4837004 kr 25,-
  2000 P.35 0 4837005 kr 25,-
  2000 P.35 0 4837006 kr 25,-
  2000 P.35 0 0752844 kr 25,-
  2000 P.35 0 2279881 kr 25,-
  2000 P.35 0 2279839 kr 25,-
  2000 P.35 0 . kr 50,-
  2000 P.35 0 XY 371400 kr 25,-
  2002 P.39a 0 . kr 50,-
  2002 P.39a 0 XY3663616 kr 25,-
  2006 P.39Aa 0 5339855 kr 25,-
100 Taka  
  1977 P.24 1- holes kr 50,-
1981 P.29 0/01 . kr 75,-
1983 P.31 0 3 pin holes kr 50,-
  1983 P.31b 1+ holes kr 40,-
1983 P.31 1 200079, 2 hole kr 40,-
  1983 P.31c 1 XY 7152533, hole kr 30,-
  1983 P.31b 1/1- XY 1575430, hole kr 25,-
1983 P.31 1- 1012584 holes kr 40,-
  1983 P.31a 1- XYv8566726 kr 25,-
2001 P.37 0 . kr 50,-
2001 p.37 0 2 knappehull kr 50,-
  2001 P.37 0 . kr 50,-
  2005 P.44 0 pinholes kr 50,-
  2006| P.49a 0/01 XY4706596 kr 30,-
  2007 P.49b 0 pinholes kr 50,-
  2013 P.63 0 XY0007353 kr 75,-
10m Taka  
  1996 P.32 0 . kr 25,-
2 Taka  
  1982 6B 0 . kr 25,-
  1988 P.6C 0 . kr 25,-
  1988 6C 0 . kr 25,-
  1988 6C 0 . kr 25,-
  1988 P.6C 0 . kr 25,-
1988 p.6c 0 2 knappehull kr 25,-
1988 p.6c 0 . kr 25,-
  1988 P.6c 0 . kr 25,-
  1988 P.6C 0 . kr 25,-
1988 p.6c 0 2 knappehull kr 25,-
  1988 P.6c 0 pinholes kr 25,-
  1988 P.6c 0 pinholes kr 75,-
  1989 P. 6C 0 . kr 20,-
  1989 P.6c 0 . kr 25,-
20 taka  
1979 p.22 0 2 knappehull kr 50,-
  1979 P.22 1 . kr 50,-
1980 P.22 0 2 nålehull kr 40,-
1988 P.27a 0 . kr 40,-
1988 P.27c 0 9400288 kr 50,-
1988 P.27c 0 8695252 kr 50,-
  1988 P.27a 0 pinholes kr 100,-
  1988 P.27a 0 X3991633 2 pinholes kr 75,-
  1988 P.27b 0/01 . kr 75,-
  1988 P.22a 1 pinholes kr 30,-
2002 p.40 0 2 knappehull kr 40,-
2002 P.27a 0 . kr 40,-
  2002 P.40 0 XY 9939670 kr 50,-
  2002 P.40e 0 XY 0422323 kr 50,-
  2002 P.40f 0 XY 9999916 kr 50,-
  2012 P.55b 0 XY 0632112 kr 25,-
40 Taka  
  2011 P.60 0 XY 0103119 kr 50,-
5 Taka  
  1972 P.10 1 4676064, 2 pin hole kr 25,-
  1972 P.7 1 A/45 908730, holes kr 25,-
1981 P.25c 0 . kr 35,-
  1981 P.25b 0 pinholes kr 75,-
1981 p.25a 0/01 2 knappehull kr 20,-
  1981 P.25b 0/01 . kr 50,-
  1981 P.25b 01 . kr 50,-
  1981 P.25b 1 Pinholes kr 25,-
  1983 P.25c 0 . kr 25,-
  2006 P.46a 0 . kr 25,-
50 Taka  
  1976 P.17 1 X/28 660806, holes kr 25,-
  1979 P.23 1- 720938 hole kr 25,-
  1987 P:28a 0 pinholes kr 150,-
  1987 P.28a 0 XY 1104137 kr 125,-
  1987 P.28a 1 XY 2256670 kr 25,-
  2000 P.36 0 XY5881144 kr 50,-
2003 P.41 0 . kr 40,-
  2003 P.41a 0 . kr 50,-
500 Taka  
1998 P.34 01 XY 6786765 kr 300,-
  1998 P.34 1 holes kr 100,-
2000 p.38 0 2 knappehull kr 225,-
2000 P.38 0 X1882208 kr 300,-
  2004 P.45b 0 Pinholes kr 250,-
60 Taka  
  2012 P.61 0 XY 0397506 kr 50,-