Utlandet


Azor Islands
2 1/2 mil reis prata  
1909 P.8b 1- AB 08616 kr 5 500,-
2 1/2 Mill Reis Prata  
1906-1909 P.8b 1/1- BL 01572 kr 5 500,-
2500 Reis Prata  
1909 P.8b 1-/2 BK09986 stor rift, big tear kr 2 900,-