Sverige


1 Krona
  1921 P.32b 1 Tt, 452935 kr 60,-