Sverige


1 Riksdaler
  1868 P.A138 1/1- Nn 56342 kr 800,-