Sverige


6 2/3 Riksdaler Banco
1854 P.A125b 1 Nr 68434 B kr 15 000,-