Sverige


16 Skilling
1847 P.A102b 1 Nr.2774 kr 1 400,-