Sverige


16 Skillingar
1820 P.A115c 1- Nr.45973 tapet kr 2 500,-
1830 P.A115c 1- Nr.28658 rifter, tape kr 1 700,-