Sverige


2 Riksdaler
1813 P.A118b 1- Nr.15092 kr 3 500,-