Utlandet


Switzerland
10 Francs  
  1913 B KM.36 0/01 . kr 1 800,-
  1914 B KM.36 0/01 . kr 1 800,-