Utlandet


Palau
1 Dollar  
  2007 KM.? Proof 1,24 gram 999/1000 gold, fomtana di trevi Rome kr 750,-