Utlandet


Tanzania
10 Senti  
  1979 KM.11 0 . kr 40,-
100 Shilingi  
  1994 KM.32 0 . kr 40,-
  1994 KM.32 0 . kr 40,-
200 Shilingi  
  1998 KM.34 0 . kr 50,-
25 Shilingi  
  1974 KM.7a Proof . kr 350,-
5 Senti  
  1966 KM.1 1 . kr 10,-
5 Shilingi  
  1971 KM.5 0 . kr 35,-
  1972 KM.6 0 . kr 35,-
50 Shilingi  
  1974 KM.8a Proof . kr 300,-
  1996 KM.33 0/01 . kr 35,-