Utlandet


Sri Lanka
10 Cents  
  1944 KM.118 1 Ceylon kr 10,-
5 Cents  
  1920 KM.108 1+ Ceylon kr 20,-