Utlandet


Saudi Arabia
1 Riyal  
  1950 KM.18 0 . kr 175,-
100 Halala  
  1976 KM.52 0 . kr 35,-
  1976 KM.52 0/01 . kr 25,-
  1998 KM.66 0 . kr 50,-
  1998 KM.66 0 . kr 50,-
50 Halala  
  1972 KM.50 0 . kr 25,-