Utlandet


Rwanda
1000 Francs  
  1989 KM.17 BU . kr 450,-
20 Francs  
  1977 KM.15 0 . kr 40,-
200 Francs  
  1972 KM.11 0 . kr 125,-
500 Francs  
  2006 KM.27 Proof Olympic Games 2008 kr 850,-
  2006 KM.27 Proof Olympics Games 2008 kr 700,-