Utlandet


New Foundland
50 Cents  
  1909 KM.11 1/1- . kr 125,-