Utlandet


Madagascar
10 Ariary  
  1978 KM.13 0 . kr 100,-
  1983 Km.13b 0 . kr 150,-
  1992 KM.18 0 . kr 50,-
10 Francs  
  1970 KM.11 0 . kr 25,-
  1970 KM.11 1+ . kr 15,-
  1972 KM.11 0 . kr 25,-
  1991 KM.11a 0 . kr 35,-
  1996 KM.22 0 . kr 30,-
2 Francs  
  1965 KM.9 0 . kr 25,-
20 Ariary  
  1978 KM.14 0 . kr 165,-
  1983 KM.14B 0 . kr 175,-
  1983 KM.14B 0/01 . kr 140,-
  1992 KM.19 0 . kr 100,-
  1994 KM.24.1 0 . kr 65,-
  1994 KM.24.1 0 . kr 65,-
20 Francs  
  1970 KM.12 0 . kr 25,-
  1970 KM.12 0 . kr 25,-
  1971 KM.12 0 . kr 30,-
5 Ariary  
  1992 KM.17 0 . kr 40,-
  1996 KM.23 0 . kr 25,-
5 Francs  
  1996 KM.21 0 . kr 25,-
50 Ariary  
  1992 KM.20 0 . kr 125,-
  1992 KM.20 0 . kr 125,-
  1996 KM.25 0 . kr 80,-