Utlandet


Germany - Saxony
1 Pfennig  
  1863 KM.1216 1 irr kr 20,-
3 Mark  
  1913 E KM.1275 1+ . kr 180,-