Utlandet


Germany - Brunswick-Wolfenbottel
1 Pfennig  
  1801 MC KM.995 1+ irr kr 80,-