Utlandet


French Indo China
1 Cent  
  1886 KM.1 1+ . kr 60,-
  1887 KM.1 01 . kr 150,-
  1887 KM.1 01 . kr 150,-
  1887 KM.1 1+ . kr 50,-
  1888 KM.1 1+ . kr 50,-
  1888 A KM.1 1+ Noe irr kr 40,-
  1888 A KM.1 1+ . kr 50,-
  1892 KM.1 01 . kr 150,-
  1894 KM.1 1+/01 . kr 290,-
  1894 A KM.1 1+ . kr 400,-
  1898 KM.8 1+/01 . kr 250,-
  1898 KM.8 1 . kr 70,-
  1902 KM.8 1+/01 . kr 125,-
  1902 KM.8 1/1+ Mørk kr 40,-
  1909 KM.12.1 1+ . kr 400,-
  1923 KM.12.1 1/1+ . kr 600,-
  1923 KM.12.1 1 . kr 220,-
  1927 KM.12.1 1+ . kr 150,-
1 Piastre  
  1898 KM.5a.1 1+ . kr 600,-
  1900 KM.5a.1 1/1+ 27 gram 900/1000 silver kr 350,-
  1900 A KM.5a.1 1+ Riper kr 500,-
1 Tael  
  1943-44 KM.A3 1+ 37,3gram kr 20 000,-
10 Cents  
  1912 KM.9 1/1+ . kr 500,-
  1914 KM. 9 1+ . kr 250,-
  1917 KM.9 1 . kr 190,-
5 Cents  
  1923 KM.18 1 . kr 100,-