Utlandet


Burundi
1 Franc  
  1970 KM.18 0 . kr 175,-